Obsah

PROVOZNÍ ŘÁD
Haly Věry Čáslavské

 

Článek 1 - Závazný předpis a podmínky užívání prostor Haly Věry Čáslavské
 1. Černošice je vlastníkem Haly Věry Čáslavské - adresa Pod Školou 447, 252 28 Černošice (dále jen HVČ). Pro její účelné a hospodárné využívání vydává město Černošice tento závazný předpis: Provozní řád Haly Věry Čáslavské (dále jen Provozní řád).
 2. Tento Provozní řád určuje zásady chování uživatelů a návštěvníků HVČ, jejich práva a povinnosti. Porušení tohoto Provozního řádu je důvodem k pokutě či zákazu vstupu.
 3. Vstup do HVČ a její užívání je dovoleno pouze těm osobám, které se seznámily s tímto Provozním řádem, bez výhrad jej respektují, zavazují se jej dodržovat a řídit se pokyny zástupců vlastníka. Za osoby mladší 15 let odpovídají v této souvislosti plně jejich rodiče, případně odpovědný vyučující, trenér či pořadatel akce.
 4. Právo na užívání prostor vzniká podepsáním smlouvy o nájmu HVČ, nebo potvrzením rezervace provedené přes online rezervační systém. Nájemce se tímto stává ve smyslu tohoto Provozního řádu uživatelem HVČ (dále jen uživatel).
 5. Tento Provozní řád je závazný pro všechny uživatele a návštěvníky HVČ.
 6. Kapacita prostor HVČ je 250 osob, z čehož kapacita tribuny činí 183 osob.

 

Článek 2 - Všeobecná pravidla užívání prostor HVČ
 1. Vlastníka HVČ zastupuje správce (v případě jeho nepřítomnosti jím jmenovaný zástupce), který je zodpovědný za provoz HVČ, dohlíží na dodržování podmínek tohoto Provozního řádu, na dodržování platných předpisů, zejména protipožárních, bezpečnostních a hygienických. Dohlíží rovněž na ochranu a hospodárné využívání majetku vlastníka, na dodržování dobrých mravů, na řádné užívání prostor HVČ. Zástupci vlastníka jsou oprávněni nevpustit či vykázat osoby porušující či nedodržující některé z těchto výše uvedených podmínek či předpisů, nebo nerespektující pokyny těchto zástupců.
 2. Provozní doba HVČ je zveřejněna u vstupních dveří HVČ a na internetových stránkách HVČ. Provozovatel HVČ si vyhrazuje právo tuto dobu kdykoliv změnit.
 3. Veřejnosti je přístup do prostor HVČ umožněn pouze v době konání veřejně přístupných akcí (zápasy, turnaje apod.), a to hlavním vchodem.
 4. Do prostor HVČ je zákaz vstupu s jízdními koly, skateboardy atd. Stojany pro kola jsou k dispozici před hlavním vchodem. Do prostor HVČ je zákaz vstupu se psy, popřípadě s jinými domácími zvířaty.
 5. Do prostor HVČ je zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu nebo omamných látek a zákaz vnášet jakékoliv vlastní alkoholické nápoje.
 6. Do prostor HVČ je zakázáno vnášet hromadné nebo skupinové občerstvení.
 7. Uživatel je ve všech prostorách HVČ povinen udržovat pořádek a čistotu.
 8. Přibíjení a zavěšování předmětů (výzdoby, reklamy, plakáty atd.) v prostorách HVČ je zakázáno.
 9. Osoba, která užívá HVČ na základě smlouvy anebo rezervačního systému odpovídá za veškerou činnost na hrací ploše a v dalších jím užívaných prostorách HVČ Tato osoba odpovídá za škodu na majetku, životě a zdraví způsobené jím a dalšími osobami, které HVČ užívají s jeho souhlasem.
 10. Ve všech prostorách HVČ platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, stejně jako zákaz vnášet do HVČ hořlaviny, výbušniny, zbraně, střelivo, plynové láhve či jiné i potenciálně nebezpečné věci.
 11. Při užívání prostor HVČ platí veškerá zákonná nařízení ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví, hygienická nařízení a další platné zákonné předpisy.
 12. Lékárnička je umístěna u správce a její použití je vždy nutno správci ohlásit.
 13. S technickým vybavením (vzduchotechnika, osvětlení, ozvučení, topení apod.) může manipulovat pouze správce nebo jím pověřená osoba.
 14. Bez souhlasu některého ze zástupců vlastníka HVČ nelze přeznačkovat či jakkoliv upravovat trvalé vymezení hracích ploch, lepit značky apod. a jakýmkoliv způsobem poškozovat hrací plochu. Vstup na hrací plochu je umožněn pouze ve vhodné sálové obuvi, která nepoškozuje povrch stíráním podešve (tmavé šmouhy i světlé šmouhy) nebo poškrabáním (například zadřenými kamínky ve spárách podešve) a jen ve vhodném oblečení neohrožujícím ostatní osoby ani zařízení nebo povrch hrací plochy HVČ (např. kovové předměty, cvočky, knoflíky apod.).
 15. Poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení HVČ je třeba ihned ohlásit správci a zapsat je do Provozní knihy.
 16. Bez souhlasu správce jsou svévolné manipulace se sportovním vybavením a technickým či jiným zařízením (např. osvětlení hrací plochy, led obrazovka, ozvučení, hlavice radiátorů, vytápění, zabezpečovací zařízením, vzduchotechnika ad.) přísně zakázány a přísluší pouze pověřeným osobám.
 17. Na hrací plochu je umožněn vstup pouze v doprovodu trenéra, cvičitele, vyučujícího, pořadatele akce nebo jiného smluvního uživatele. Vždy se tak děje s vědomím správce. Na hrací plochu je zakázáno nosit jídlo, tekutiny (tekutiny jsou povoleny pouze mimo hrací prostor v dokonale zajištěných plastových obalech) a další nevhodné předměty, které by mohly ohrozit bezpečnost osob nebo poškodit či znečistit plochu nebo zařízení HVČ. V případě sporu, jedná-li se o nevhodný předmět, rozhoduje správce.
 18. Je zakázáno šplhat nebo se zavěšovat na hrací a ochranné sítě, stejně jako na branky, zábradlí a koše.
 19. Na tribunách a ochozech nelze provádět sportovní aktivity. V šatnách se nedoporučuje ponechávat cennosti (mobilní telefony, větší obnosy peněz, šperky, doklady, atd.). Za případné ztráty vlastník nenese odpovědnost!
 20. Za případnou veřejnou hudební produkci v HVČ a dodržování autorského zákona (reprodukovaná hudba apod.) neodpovídá vlastník HVČ, ale vždy uživatel, který je také povinen případně uhradit autorské poplatky dle zvláštního zákona.

 

Článek 3Školní výuka, pravidelné pronájmy, pronájmy na základě online či osobní rezervace
 1. Vstup do prostor HVČ je umožněn dle sjednaného rozvrhu sportovních akcí či na základě rezervace, zpravidla však nejdříve 15 minut před jejich zahájením.
 2. Do šaten je uživateli umožněn vstup pouze v doprovodu vedoucího, trenéra, či jiného uživatele, který obdrží klíče od šaten od správce oproti podpisu v Knize příchodů a odchodů. Výjimku tvoří zástupci ZŠ, jejíž zaměstnanci se řídí Školním řádem.
 3. Uživatelé musí provozovanou činnost na hrací ploše ukončit nejpozději 5 minut (či v jiném časovém horizontu určeném správcem) před koncem nájemní doby a plochu neprodleně opustit, aby nedošlo k narušení hodiny následující.

 

Článek 4 - Soutěže, utkání, turnaje a jiné společenské akce
 1. Vstup do prostor HVČ je možný nejdříve 60 minut před zahájením sportovní akce (pořadatel akce/uživatel může po dohodě se správcem dohodnout vstup i odlišně).
 2. Uživatel je povinen prokázat správci svou totožnost důvěryhodným osobním dokladem a své kontaktní údaje zapsat do Knihy příchodů a odchodů. Pravdivost těchto údajů stvrdí svým podpisem.
 3. Klíče od šaten obdrží uživatel (případně jiná osoba uvedená v nájemní smlouvě HVČ jako „kontaktní osoba“) u správce oproti podpisu v Knize příchodů a odchodů a stejně tak je i osobně odevzdávají zpět. Při vstupu do šatny provedou kontrolu, zda přístupná zařízení šatny nejsou poškozena. V případě poškození zapíše správce tuto událost do Knihy závad.
 4. Ve všech sjednaných prostorách je uživatel povinen zajistit pořadatelskou službu vč. zřetelného označení.
 5. Za správné používání časomíry a dalšího vybavení a techniky v průběhu akce plně odpovídá pořadatel akce.  

 

Článek 5 - Účinnost

Tento Provozní řád byl schválen usnesením Rady města Černošice č. R/89/22/2017 a je účinný od 14. 3. 2017.

 

 

 

Za město Černošice
Filip Kořínek, starosta, v.r.