Obsah

Finanční náklady

 

Poskytovatel dotace Ministerstvo financí ČR, podprogram č. 298213 - podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst
Náklady celkem s PDH 49.021.221 Kč
Náklady na vybavení 3.262.361 Kč
Ostatní náklady 3.145.082 Kč
Poskytnutý příspěvek 32.502.000 Kč
Spoluúčast města 12.433.569 Kč
Sponzorské dary a veřejná sbírka*

10.493.095 Kč

 

* Veřejná sbírka byla konána městem Černošice podle Oznámení a Osvědčení o datu přijetí oznámení o konání sbírky č.j. 010337/2014/KUSK ze dne 16. 1. 2014 na dobu neurčitou a byla ukončena k 1. 3. 2018.

Celkem za konání veřejné sbírky je hrubý výtěžek 1.252.046,96. Pro účel sbírky byl využit čistý výtěžek ve výši 1.251.946,96 Kč, 100 Kč byly dokladované náklady (bankovní poplatek za zahraniční platbu). Podrobnosti o příjmech a výdajích v jednotlivých obdobích jsou uvedeny v tabulce.

 

 

účet

pokladna

pokladničky

předměty

příjem celkem

výdaj

celkem za I. účetní období do 30. 9. 2014

236 622,00

36 950,00

0,00

0,00

273 572,00

0,00

celkem za II. účetní období do 30. 9. 2015

398 817,00

25 000,00

19 087,00

28 600,00

471 504,00

0,00

celkem za III. účetní období do 30. 9. 2016

436 759,96

49 211,00

0,00

0,00

485 970,96

1 050 948,20

celkem za IV. účetní období do 30. 9. 2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

143 199,00

celkem za V. účetní období do 1. 3. 2018

21 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000,00

57 899,76

hrubý výtěžek sbírky

 

 

 

 

1 252 046,96

1 252 046,96

 

Zůstatek na transparentním účtu číslo 182-388063349/0800 k datu 1. 3. 2018 byl 0,- Kč.

Všechny doklady o čerpání veřejné sbírky byly krajskému úřadu předloženy v rámci průběžných vyúčtování sbírky. Informace o ukončení veřejné sbírky byla zveřejněna na webu města a webu sportovní haly. KÚSK schválil celkové vyúčtování dne 6. 4. 2018.

Nejdražší zakoupenou věcí byla pojízdná basketbalová konstrukce za více než 316 tis. Kč z vybavení na basketbal celkem za 323 tis. Kč. Dále bylo pořízeno náčiní pro gymnastiku v celkové ceně přes 518 tis. Kč, na florbal za necelých 173 tis. Kč, na odbíjenou za 49 tis. Kč, na badminton za 36 tis. a další vybavení na ostatní sporty.